BOJ: 1991 트리 순회

1 분 소요

문제

이진 트리를 입력받아 전위 순회(preorder traversal), 중위 순회(inorder traversal), 후위 순회(postorder traversal)한 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

Figure

예를 들어 위와 같은 이진 트리가 입력되면,

 • 전위 순회한 결과: \(ABDCEFG\) // (루트) (왼쪽 자식) (오른쪽 자식)
 • 중위 순회한 결과: \(DBAECFG\) // (왼쪽 자식) (루트) (오른쪽 자식)
 • 후위 순회한 결과: \(DBEGFCA\) // (왼쪽 자식) (오른쪽 자식) (루트)

가 된다.

입력

첫째 줄에는 이진 트리의 노드의 개수 \(N(1 \leq N \leq 26)\)이 주어진다. 둘째 줄부터 \(N\)개의 줄에 걸쳐 각 노드와 그의 왼쪽 자식 노드, 오른쪽 자식 노드가 주어진다. 노드의 이름은 \(A\)부터 차례대로 알파벳 대문자로 매겨지며, 항상 \(A\)가 루트 노드가 된다. 자식 노드가 없는 경우에는 .으로 표현한다.

출력

첫째 줄에 전위 순회, 둘째 줄에 중위 순회, 셋째 줄에 후위 순회한 결과를 출력한다. 각 줄에 \(N\)개의 알파벳을 공백 없이 출력하면 된다.

예제 입력 1

7
A B C
B D .
C E F
E . .
F . G
D . .
G . .

예제 출력 1

ABDCEFG
DBAECFG
DBEGFCA


코드

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

struct node
{
  char data;
  node *left;
  node *right;
};

node *newNode(char data)
{
   node *new_node = new node;
   new_node->data = data;
   new_node->left = NULL;
   new_node->right = NULL;

   return new_node;
}

void find_Node(node *root, node** find, char data) {
  
  if(root != NULL) {
    if(root->data == data) {
      *find = root;
      return;
    }
  }

  if(root != NULL) {
    find_Node(root->left, find, data);
    find_Node(root->right, find, data);
  }
}

bool isdot(char i) {
  return i == '.' ? true : false;
}

void PreOrder(node *root) {
  if(root != NULL){
    cout<<root->data;
    PreOrder(root->left);
    PreOrder(root->right);
  }
}

void InOrder(node *root) {
  if(root != NULL){
    InOrder(root->left);
    cout<<root->data;
    InOrder(root->right);
  }
}

void PostOrder(node *root) {
  if(root != NULL){
    PostOrder(root->left);
    PostOrder(root->right);
    cout<<root->data;
  }
}

int main()
{
  node *root, *after, *find;
  bool flag = false;
  int t;
  char l[3];

  cin>>t;

  for(int i=1; i<=t; i++) {
    cin>>l[0]>>l[1]>>l[2];

    if(l[0] == 'A') {
      root = newNode(l[0]);

      for(int j=1; j<3; j++)
        switch(j) {
          case 1:
            isdot(l[j]) ? 0 : root->left = newNode(l[1]);
            break;
          case 2:
            isdot(l[j]) ? 0 : root->right = newNode(l[2]);
            break;
        }  
    } else {
      find_Node(root, &find, l[0]);
      
      after = find;

      for(int j=1; j<3; j++)
        switch(j) {
          case 1:
            isdot(l[j]) ? 0 : after->left = newNode(l[1]);
            break;
          case 2:
            isdot(l[j]) ? 0 : after->right = newNode(l[2]);
            break;
        } 
    }
  }

  PreOrder(root);
  cout<<'\n';
  InOrder(root);
  cout<<'\n';
  PostOrder(root);

  return 0;
}

Reference

BOJ

태그:

카테고리:

업데이트:

댓글남기기